Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:23:00
Malá levitácia,
nieko¾ko vecí s ohòom.

1:23:02
- To je všetko?
- Nie.

1:23:05
Na koniec, keï sme ho už mali,
dostal sa do mojej hlavy.

1:23:09
Ukázal mi, ako naozaj vyzeráme,
keï zhodíme masky.

1:23:13
Blato. Sraèky.
1:23:16
A ty si mu uveril?
1:23:18
Videl som to na vlastné skurvené oèi!
1:23:21
To je jeho najlepší trik:
Žiadna ilúzia, iba pravda.

1:23:27
Si na to pripravený?
1:23:39
Skôr si myslím, že nie.
1:24:04
Èo je to?
1:24:14
Vedela Dorothea, kde je Nix pochovaný?
1:24:16
Nie.
1:24:20
A Valentin?
1:24:22
Áno.
1:24:37
Páèi sa ti to?
1:24:41
Sám som ich vyrobil...
1:24:44
...aby som ho oslobodil.
1:24:46
Preèo si tak dlho èakal?
1:24:48
Nemal som potrebné vedomosti,
1:24:51
aby som ho oživil,
1:24:53
aby ma mohol uèi.
1:24:55
Preto to tak trvalo.
1:24:58
Dúfam, že bude v dobrom stave,
na oživenie po 13 rokoch...


prev.
next.