Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:24:04
Èo je to?
1:24:14
Vedela Dorothea, kde je Nix pochovaný?
1:24:16
Nie.
1:24:20
A Valentin?
1:24:22
Áno.
1:24:37
Páèi sa ti to?
1:24:41
Sám som ich vyrobil...
1:24:44
...aby som ho oslobodil.
1:24:46
Preèo si tak dlho èakal?
1:24:48
Nemal som potrebné vedomosti,
1:24:51
aby som ho oživil,
1:24:53
aby ma mohol uèi.
1:24:55
Preto to tak trvalo.
1:24:58
Dúfam, že bude v dobrom stave,
na oživenie po 13 rokoch...

1:25:01
Keby to bol iba èlovek,
1:25:04
ako ja, tak nie...
1:25:09
Ale...on nebol.
1:25:14
Tak èo teda bol?
1:25:18
Možno to uvidíš.
1:25:27
Našiel si nieèo?
1:25:30
Ešte nie.
1:25:42
- Ak si ma klamal...
- Nie, prisahám!

1:25:45
Toto je to miesto,
o ktorom mi Swann hovoril.

1:25:47
- Skaly. Ja...
- Mᚠna to ešte 5 minút.

1:25:50
- Poèul si ma?
- Robím, èo sa dá.


prev.
next.