Sling Blade
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:02
A Karl je chlap?
:40:22
Tohle je moje tajné místo.
:40:24
Chodím sem, když se potøebuju být sám.
:40:27
Chodíval jsem sem s Karen Crossovou.
:40:29
Byla jako moje holka.
:40:33
Chodili jsme sem, drželi se za ruce a povídali...
:40:36
a pøi baterce si èetli knížky.
:40:39
Pøed lidmi se mnou nesmìla nic mít...
:40:42
protože máma a já nemáme moc penìz.
:40:46
Ale její táta je zubaø,
takže jsou bohatí.

:40:50
Byli tví rodièe bohatí?
:40:52
Ne, tak stìží jsme vyšli, hádám.
:40:57
A jsou ještì nìkde tady okolo?
:41:00
Matka je mrtvá.
:41:01
Otec tady ještì poøád bydlí,
ale nechce se mnou nic mít.

:41:06
- Jak víš?
- Nikdy nechtìl.

:41:10
Hádám, že se asi moc nezmìnil.
:41:13
Jak umøela tvoje máma?
:41:18
Nemusíš vìdìt takovéhle vìci.
:41:20
Jsi malý kluk.
:41:22
Mìl bys mít hezké myšlenky
dokud jsi kluk.

:41:25
Ještì budeš mít dost èasu na to ostatní.
:41:28
Míval jsem strašné myšlenky co táta umøel.
:41:31
Nìkdy si pøeju, abych byl
zase malý a on byl tu.

:41:35
Máma je fakt dobrá,
ale pøál bych si mít oba dva.

:41:38
Jednou jsme jeli autem do Memfisu.
:41:40
Pršelo tak moc,
že jsme nevidìli na cestu...

:41:43
ale já jsem se nebál, protože dokud øídil táta...
:41:46
nic se nám nemohlo stát.
:41:48
Takhle to mám teï s mámou.
:41:52
Máma má pøítele.
:41:54
Jmenuje je Doyle Hargraves.
:41:57
Pracuje jeko zedník,
takže se krásnì uživí...


náhled.
hledat.