Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:01
Sadece sað tarafa geç ve
kendine bir koltuk bul.

:42:08
Bu uçaklarý izlemek için
bir yol yok mu?

:42:11
Oh, evet. Ona verici denir.
Bütün uçaklarda vardýr, Cindino.

:42:14
Swamp, verici nerede?
:42:21
nerede gerçekten?
:42:26
Sen bununla uçmanýn güvenli
olduðuna emin misin?

:42:29
Problem yok. Bunu binlerce defa yaptým.
Þimdi bunun üstesinden geleceðiz.

:42:33
Arkada iyi misiniz, bayanlar?
:42:37
Vericiyi izliyoruz.
Tam olarak nereye gittiklerini biliyoruz.

:42:41
Ne bok oldu?
:42:43
Peki ya Sims?
Sims'e ne oldu?

:42:45
Duncan, onu öldürdüler.
:42:48
Uçaðý ele geçirdiler.
:43:01
Ne çeþit bir operasyon
yürütüyorsunuz burada böyle?

:43:05
Ve sen! Sen bok kafa.
Adamým senin yüzünden öldü!

:43:07
Hey, o uçaða silahla bindi.
:43:10
Eðer bu iþleri nasýl yaptýðýnýzý bilseydim,
ona lanet bir UZÝ ile binmesini söylerdim.

:43:12
Bu uçuþlarda kimse silah
taþýyamaz! Hiçkimse!

:43:16
Uçaða silahla bindi ve kendini
öldürttü.

:43:18
Bu sayede, Benim adamlarýmýnda
hayatýný tehlikeye attý.

:43:19
Senin adamlarýn beceriksiz!
:43:22
Kafesteki zincirlenmiþ canileri kendilerini
esir almalarý için teþvik ettiler!

:43:25
- Elim kolum baðlý durmayacaðým...
- Beyler!
- ve þu boku dinle!

:43:27
Beyler, beyler.
Hadi iþ baþýna.

:43:31
Tamam. tamam.
:43:35
Eeee, þimdi ne yapacaðýz?
:43:39
Plan ne? Senin-senin-senin bir
planýn var, deðim mi?

:43:41
üzerinde çalýþýyoruz.
:43:43
Bu tip olaylar için olasý
bir plan yok.

:43:45
- Böyle bir durum gözönüne alýnmadý.
- Ýyi, düþünmeye baþlasan iyi olur...

:43:48
çünkü bu durumun þikilmiþ olmaktan
çýkmasý lazým, þimdi!

:43:53
Bir helikopter istiyorum. Birkaç tane olsun.
Silahlý olsunlar.

:43:57
Polis gücü, Hava kuvvetleri, farketmez.

Önceki.
sonraki.