Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:08:08
.תרים קצת את הכיסא
.קצת צפוץ לי פה מאחורה

:08:14
."אפשר לצפות לדבר כזה בדרך כלל רק מה"סי. אי. איי
:08:23
אתה פושט על קרטלים במדינות של
.העולם השלישי, ואתה מעיד לקונגרסים

:08:30
והם הופכים אותך למנהל ייצוגי שלהם. -תגיע
.כבר לעיקר. -העיקר זה שאתה סתם שחקן משנה

:08:37
,אבל אתה עשית דבר אחד טוב
.החזרת את קווין למשחק, זה יהיה מאתגר

:08:44
.עצור כאן
:08:49
.ודרך אגב, השארתי לך מתנה
:08:58
!תוציאו אותי מפה! הצילו
:09:31
אנטוורפ
:09:47
.אל תגיד לי שזה לא מסוכן
:09:51
.ושאתה תחזור תוך 36 שעות

תצוגה.
הבא.