Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:45:02
זה ממש אירוני, כשהוא היה לנו
.לבן-ברית, הוא היה נחשב כגיבור

:45:07
עכשיו הוא עובד עבור מישהו אחר, הוא
.חלאת אדם. בוא נודה בזה, הוא כבר יצא מהאופנה

:45:14
.אני חושש שאנחנו התרשמנו מאוד מהברבור הזה
.ואני הרשתי לעצמי להכפיל את הסכום עבורו

:45:26
.בעלי אהב מאוד את הברבור הזה
.הוא חשב שהוא פרה


תצוגה.
הבא.