Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:01:43
.התינוק שלך יוולד מחר
1:01:45
.התינוק שלך יוולד מחר
1:01:48
.זהו קצב פעימות הלב שלו, אל תאחר
.במקומך לא הייתי לוקח את המכונית הזו

1:01:56
.אני שמח לראות שאתה עדיין מסוגל לשחק
.אם אני הייתי במקומך הייתי הולך למלון נבונה ברומא

1:02:04
.התינוק שלך יוולד מחר
1:02:08
.זהו קצב פעימות הלב שלו, אל תאחר
.במקומך לא הייתי לוקח את המכונית הזו

1:02:16
.אני שמח לראות שאתה עדיין מסוגל לשחק
.אם אני הייתי במקומך הייתי הולך למלון נבונה ברומא

1:02:24
.התינוק שלך יוולד מחר
1:02:28
...זהו קצב פעימות הלב שלו
1:02:38
.אל תשרוט את הצבע
1:02:44
.תודה
1:02:46
תודה? אני בסך-הכל מגן על ההשקעות שלי. אבל זה
.כבר מוגזם בשבילי, אני רוצה את הגישות תיכף ומיד

1:02:55
המכונית הזו לא שלי, אני זקוק
?לטרמפ עד לרומא. -אמרת טרמפ


תצוגה.
הבא.