Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:02:04
.התינוק שלך יוולד מחר
1:02:08
.זהו קצב פעימות הלב שלו, אל תאחר
.במקומך לא הייתי לוקח את המכונית הזו

1:02:16
.אני שמח לראות שאתה עדיין מסוגל לשחק
.אם אני הייתי במקומך הייתי הולך למלון נבונה ברומא

1:02:24
.התינוק שלך יוולד מחר
1:02:28
...זהו קצב פעימות הלב שלו
1:02:38
.אל תשרוט את הצבע
1:02:44
.תודה
1:02:46
תודה? אני בסך-הכל מגן על ההשקעות שלי. אבל זה
.כבר מוגזם בשבילי, אני רוצה את הגישות תיכף ומיד

1:02:55
המכונית הזו לא שלי, אני זקוק
?לטרמפ עד לרומא. -אמרת טרמפ

1:03:03
.יש לי כאן כמה מקרים וקשרים באזור
1:03:27
אמרתי לך, אם הם יכולים לייצר דבר כזה, אני יכול
?לגנוב אותו. -אז למה לא גנבת משהו גדול יותר

1:03:33
.הייתי בטוח שתרצה לנסוע במשהו כזה
1:03:36
אז זו הסיבה למה אתה מלבש ככה. -מה רע בסגנון
.הלבוש שלי? אתה נראה כמו גזר עם עגילים

1:03:41
.רוכבי אופניים דפוקים
!זוזו מהדרך! אתם חוסמים את הנתיב

1:03:46
אני עליתי עליהם, הם בדרכם
.לכביש המהיר בכיוון רומא

1:03:51
זה תואם למידע העדכני שלנו. יש דיווחים
.שאישתו של קווין נמצאת עכשיו במלון רג'ינה

1:03:56
!נהדר
.יש משחק חשוב לפנינו


תצוגה.
הבא.