Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:23:03
.אופס, איירבול
.אתה צריך להתאמן, אחי-

1:23:08
אני שונא להתאמן. אבל אני לעולם
.לא מחטיא פעמיים ברציפות, אחי

1:23:30
!התינוק שלי
1:23:58
.הוא נמצא על האי
.כמובן שהוא יהיה על אי-

1:24:05
.אני זקוק לזמן. תנו לי 60 שניות
.ואז תהרגו את שניהם

1:24:22
.שם למעלה
1:24:31
!קדימה, קדימה, קדימה
1:24:37
.הזהר! אתה תהרוס את כל בית-החולים
1:24:45
?שמעת משהו
!שם למעלה


תצוגה.
הבא.