Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:25:57
!זה אני! זה אני
.זה אתה, זה אתה-

1:26:08
.הבית-חולים שקט נורא
1:26:24
.טפל בזה אתה
1:26:31
,הם נמצאים כאן
!שמעתי אותם... קדימה

1:26:36
יאז, מה אתה עושה
?שאתה פשוט עומד שם

1:26:40
.זהו בית-חולים
.נא לא לרוץ פה, בבקשה

1:26:53
.שקט

תצוגה.
הבא.