Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:26:08
.הבית-חולים שקט נורא
1:26:24
.טפל בזה אתה
1:26:31
,הם נמצאים כאן
!שמעתי אותם... קדימה

1:26:36
יאז, מה אתה עושה
?שאתה פשוט עומד שם

1:26:40
.זהו בית-חולים
.נא לא לרוץ פה, בבקשה

1:26:53
.שקט
1:27:03
.הרשה לי לעזור לך
1:27:42
?ג'ק
1:27:51
?מה קורה פה

תצוגה.
הבא.