Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:41:22
הייתי מאוד מאוד רוצה לזכור
.את החופשה שלי ברומא

1:41:31
.הבא לי מזכרת
1:41:37
,תחתוך חתיכה מהשיער שלך
.וגם מהחולצה שלך

1:41:51
.קווין, אתה תאהב את זה
.מזכרת ממני

1:41:57
אולי המטבע שלי
.יהיה לך למזל גם כן

1:42:19
אני לא אתן לך שום חתיכה
.'מהשיער שלי, מר גולדסמית

1:42:25
.אתה ממש קוסם, מר יאז
1:42:34
.עכשיו זהו תורי להעלם
1:42:38
!להתראות
1:42:42
?להתראות
1:42:49
.הם הולכים להאשים אותי בעבור זה
?מעניין מה יהיה גובה הקנס

1:42:57
,תורגם על-ידי צס'י
.מנהל צוות דונקי


תצוגה.
הבא.