Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:09
Naši muži na pozicích.
:01:12
Vypadá to jako
supermarket pro teroristy.

:01:15
Èínský Longmark SCUD,
útoèná helikoptéra Panther,

:01:19
Ruské minomety,
americké pušky.

:01:23
Èilské miny,
nìmecké výbušniny.

:01:26
Zábava pro celou rodinu.
:01:28
Identifikaci.
:01:29
Bílá vìž Bílému koni.
Ukažte nám pìšáky.

:01:32
Zaènìme s tím mužem
uprostøed.

:01:36
Vyhledávání v databázi.
:01:40
Máme první výsledek.
Satoshi Isigura. Chemický expert.

:01:45
Hledán pro
útok v tokijském metru.

:01:47
V souèasnosti pracuje pro
povstalecké síly v Zaire.

:01:51
Henry Gupta. Amerièan.
:01:54
Prakticky vynalezl
techno-terrorismus.

:01:56
Zaèal jako studentský
radikál v šedesátých letech.

:02:00
- Nyní pracuje za peníze.
- Zvìtšete to tady.

:02:03
Vypadá to jako americké kódovací zaøízení.
:02:05
Používají ho pro ovládání
navigaèních satelitù GPS.

:02:08
Bude CIA víc naštvaná proto,
:02:10
že ho ztratili nebo proto,
že jsme ho našli my?

:02:13
Omluvte mì, Admirále?
:02:15
Vidìli jsme dost, M.
:02:16
Odteï je to
vojenská operace.

:02:19
Jsou vaše jednotky pøipraveny
na takový druh palebné síly?

:02:24
Pøíští týden máme
volby v Moskvì.

:02:27
Prezident øekl, že jakákoli
ztráta na životech je nepøijatelná.

:02:30
Zvolíme námoøní variantu.
:02:32
Jeden útok znièí
polovinu svìtových teroristù.

:02:35
Admirále, musím protestovat.
:02:37
Dejte mi Chestera.
Neztrácejme èas.

:02:40
- Mùj muž ještì neskonèil.
- Èerný král Bílému støelci - povolení ke støelbì.

:02:44
Dostaòte vašeho muže pryè.
Jeho práce skonèila.

:02:49
Pøipravte se na støelbu.
:02:52
Odpoèítávám.
:02:55
- 5, 4, 3, 2, 1.
- Støela vypuštìna.


náhled.
hledat.