Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:12
Dobré ráno, zlatíèka.
:19:15
Jaké katastrofy dnes stvoøila
Carver Media Group? Zprávy?

:19:20
Záplavy v Pakistánu,
nepokoje v Paøíži,

:19:22
- pád letadla v Kalifornii.
- Skvìlé.

:19:26
Pane Jonesi, jsme pøipraveni
uvolnit nᚠnový software?

:19:30
Ano, pane. Jak bylo požadováno.
Je plný chyb,

:19:33
takže lidé si budou muset
kupovat stále nové verze.

:19:35
Skvìlé.
:19:37
Pane Wallaci, zavolejte prezidenta.
:19:40
Øeknìte mu, že pokud
nesníží úrokové sazby,

:19:43
odvysíláme jeho zábìry
s milenkou.

:19:47
Inspirující, pane.
:19:48
Pak to stejnì odvysílejte.
:19:50
Považujte ho za odstaveného.
:19:52
Omluvte mne.
:19:55
- Je na transpodéru 7.
- Pane Stampere?

:19:58
Fáze 2 v bìhu.
:20:00
Mám videokazetu.
:20:03
Nevidìl jsem ji,
ale øíkají, že je výborná.

:20:07
Pro vaše hlavní zprávy -
17 jich pøežilo.

:20:11
Dobrá práce Stampere.
:20:14
- Díky.
- To nestojí za øeè.

:20:16
Schovejte to na bezpeèném místì.
:20:20
Pánové a dámy,
držte si klobouky.

:20:24
Zaèínáme.
:20:26
Díky šastné shodì okolností,
:20:29
máme nejnovìjší zprávy,
:20:31
se kterými zahájíme naše
dnešní satelitní vysílání.

:20:35
V jihoèínském moøi se
vyvíjí malá krize.

:20:39
Chci to mít v novinách.
:20:42
Chci to mít v èasopisech,
v knihách, ve filmu, v TV, v rádiu!

:20:47
Chci to mít ve vysílání 24 hodin dennì!
:20:50
Tohle je naše chvíle!
:20:52
A miliarda lidí
na téhle planetì

:20:55
se na to bude dívat, poslouchat to
a èíst si o tom

:20:59
díky Carver Media Group.

náhled.
hledat.