Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:00
Mám videokazetu.
:20:03
Nevidìl jsem ji,
ale øíkají, že je výborná.

:20:07
Pro vaše hlavní zprávy -
17 jich pøežilo.

:20:11
Dobrá práce Stampere.
:20:14
- Díky.
- To nestojí za øeè.

:20:16
Schovejte to na bezpeèném místì.
:20:20
Pánové a dámy,
držte si klobouky.

:20:24
Zaèínáme.
:20:26
Díky šastné shodì okolností,
:20:29
máme nejnovìjší zprávy,
:20:31
se kterými zahájíme naše
dnešní satelitní vysílání.

:20:35
V jihoèínském moøi se
vyvíjí malá krize.

:20:39
Chci to mít v novinách.
:20:42
Chci to mít v èasopisech,
v knihách, ve filmu, v TV, v rádiu!

:20:47
Chci to mít ve vysílání 24 hodin dennì!
:20:50
Tohle je naše chvíle!
:20:52
A miliarda lidí
na téhle planetì

:20:55
se na to bude dívat, poslouchat to
a èíst si o tom

:20:59
díky Carver Media Group.
:21:04
Nemít žádné zprávy, je jako
mít špatné zprávy.

:21:16
Jsem potìšena
vaším zlepšením Pane Bonde.

:21:21
Studium nového jazyka jsem si
opravdu užil Profesorko.

:21:28
Èlovìk by øekl,
že to máte vrozené.

:21:32
Ale praxe zdokonaluje.
:21:40
Mmm. Kdo to je?
:21:44
Jak se øekne Dánsky
"Nejsem tu"

:21:48
Prostì si toho nevšímej.
:21:50
Tahle slova oni neznají.
:21:56
Bond.
:21:58
Pøejdìte na zabezpeèenou linku, 007.

náhled.
hledat.