Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:00
Pøecházím na scrambler,
kanál...4.

:22:03
Bylo to v mezinárodních vodách.
:22:05
Nemùžeme si být jisti.
:22:07
Jamesi, kde jsi?
:22:10
Á Moneypenny.
...Jsem tady v Oxfordu,

:22:15
zdokonaluji se trochu v Dánštinì.
:22:18
Trochu?
:22:19
Budeš muset zrušit
svou lekci, Jamesi.

:22:21
Máme tu problém.
:22:23
Posíláme
flotilu do Èíny.

:22:26
Aha.
Budu tam, hmm...

:22:29
za hodinu.
:22:31
30 minut.
:22:34
Ahoj Moneypenny.
:22:36
Vždycky jsi byl
dovedný lingvista, Jamesi.

:22:42
- Neptej se.
- Nic neøíkej.

:22:56
Víme pøesnì,
kde ta loï byla!

:23:00
Globální navigaèní
satelity GPS nelžou!

:23:03
Ano, ale naše stanice v Singapuru
zachytila podivný GPS signál.

:23:08
Mohl poslat
tu loï mimo kurs.

:23:11
- Mám nezvìstnou fregatu...
- Vím o tom!

:23:14
- Všechno co chcete dìlat...
- Je zabránit tøetí svìtové válce Admirále!

:23:19
Nemyslím, že poslat tam armádu
je zpùsob jak toho dosáhnout.

:23:23
Odkud pøesnì pøišel ten signál?
:23:25
- Stále to vyšetøujeme.
- Vyšetøujeme!

:23:28
M, nìkdy si myslím, že pro tuhle práci
vám chybí nìco mezi nohama.

:23:31
Aspoò tím stále nepøemýšlím.
:23:37
Tak dost.
Co tu tedy máme?

:23:40
Byl to nevyprovokovaný útok na
loï v mezinárodních vodách.

:23:44
Pošleme tam flotilu a pøipravíme se
na odvetu.

:23:47
Zpomalte.
:23:48
Radìji vyšetøujme, než bìhem
deseti minut

:23:51
poslat celé britské námoønictvo
proti nejvìtšímu letectvu na svìtì.

:23:55
- Kdy tam budou naše lodì?
- 48 hodin, pane.

:23:58
Ježíši! Tisk už
volá po krvi.


náhled.
hledat.