Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:02
Budete potøebovat
pojištìní proti dopravní nehodì?

:27:04
Ano.
:27:05
Oheò?
:27:07
Pravdìpodobnì.
:27:09
- Znièení majetku?
- Každopádnì.

:27:11
Zranìní osob?
:27:13
Doufám, že ne,
ale nehody se stávají.

:27:16
Vám až pøíliš èasto.
:27:18
Dobøe, kryje to normální
opotøebení.

:27:22
Potøebuji ještì nìjakou další ochranu?
:27:25
Jedinì proti mì, 007,
:27:27
pokud nepøivezete to auto
zpátky v pùvodním stavu.

:27:30
- Mùžeme?
- Mùžeme.

:27:35
Vaše nové BMW 750.
:27:38
Standardní výbava -
:27:40
kulomety, rakety
a navigaèní systém GPS.

:27:44
Vítejte.
:27:45
Prosím, pøipoutejte se
a øiïte se instrukcemi.

:27:49
Doufám, že budete
dostateènì pozorný k tomu ženskému hlasu.

:27:52
Myslím, že jsme se už potkali.
:27:55
Nejsem zvìdavý na vaše
výstøelky.

:27:58
Vᚠnový telefon.
:28:01
Mluvte sem, poslouchejte tady.
:28:03
Aha, tak to jsem vždycky
dìlal špatnì.

:28:06
Podívejte.
:28:07
Obsahuje to
snímaè otiskù prstù

:28:11
a bezpeènostní systém
na 20.000 voltù.

:28:14
A na tohle
jsem zvláštì hrdý -

:28:17
dálkové ovládání
vašeho auta.

:28:19
Stisknìte dvakrát. Jednou, podruhé.
:28:24
Auto mùžete øídit
:28:26
pomalým pohybem
:28:29
prstu po klávesnici.
:28:36
Je to trochu komplikovanìjší,
ale vy to natrénujete...

:28:40
Podívejte, jak reaguje
na mé dotyky.


náhled.
hledat.