Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:00
- Dobrý den, paní Carverová.
- Je mi potìšením.

:33:03
A toto je James Bond.
:33:05
Nevìdìl jsem, že se znáte.
:33:08
Ano, jsme staøí pøátelé.
:33:10
Chodil s mou spolubydlící
v Curychu.

:33:13
Pøemýšlím, že bychom mohli získat
Wai Lin za zprávaøský stùl.

:33:17
Jsem si jistá,
že se nebude bránit...dlouho.

:33:22
Hmm. Elliote, zajímal jsem se
o vaše satelity,

:33:26
o vaši pozici.
:33:28
Jsou to jen nástroje
pro informace, pane Bonde.

:33:32
Nebo dezinformace.
:33:33
Pokud byste chtìl manipulovat
s kursem vlád

:33:36
nebo lidí...nebo dokonce lodì.
:33:41
To je velice zajímavé,
pane Bonde.

:33:44
Máte velmi bujnou fantazii...
na bankéøe.

:33:48
Mohl byste napsat román.
:33:50
Probùh ne.
Ztratil bych se v moøi. Na pospas osudu.

:33:56
Pane Carvere.
:33:59
Hmm? Aha.
:34:01
Je èas zaèít
oslavy.

:34:04
Omluvte mì. Miláèku?
:34:11
Jak jsi ho skuteènì poznala?
:34:13
Už jsem ti øíkala, je bankéø.
Setkala jsem se s ním v Curychu.

:34:16
Jsi hrozný lháø, drahá.
:34:20
Mám problém s bankéøem.
:34:23
Mohu s vámi chvilku mluvit?
:34:26
Dámy a pánové.
:34:31
Vysílání pana Carvera
zaène bìhem deseti minut v hlavním studiu.

:34:37
Na jaký typ bankovnictví
se specializujete pane Bonde?

:34:41
Násilná pøevzetí.
:34:43
Mùžeme?
:34:55
Carver se musí cítit doma
v místnosti jako tahle.

:34:58
Je to krásné mluvit ke svìtu.

náhled.
hledat.