Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:02
Vypadá to, že nìkdo
:35:04
chce mluvit s vámi.
:35:08
Pane Bonde,
máte naléhavý telefonát.

:35:17
Dámy a pánové,
jdeme do vysílání 5, 4, 3,

:35:22
2...
:35:23
Dobrý veèer.
:35:25
Dnešní vysílání bylo urèeno
k oslavì dokonèení

:35:30
Carverovo globální
satelitní sítì.

:35:33
Ale jak už víte,
:35:35
v Jihoèínském moøi se dnes
odehrál konflikt,

:35:40
který má potenciál
:35:42
znièit
každou lidskou bytost na zemi.

:35:46
Chci ujistit mé diváky,
že já, Elliot Carver,

:35:50
jsem hovoøil s
ministerským pøedsedou v Londýnì

:35:54
i s pøedsedou
v Pekingu...

:36:00
Je to zvukotìsná místnost, pane Bonde.
:36:02
Nikdo vás neuslyší køièet.
:36:08
- Setkání uskuteènìno.
- Udìlejte ho nepøíjemné.

:36:13
Za chvilku tam budu.
:36:17
..s jeho silou tisku
:36:19
a satelitními zaøízeními
spojujícími všechny...

:36:26
Zdá se, že se velmi zajímáte
o záležitosti pana Carvera.

:36:32
Chce vìdìt proè.
:36:34
Ptáte se, proè to dìlám.
:36:37
Odpovìï je jednoduchá: Moc.
:36:39
Moc osvítit
vzdálené kouty planety,

:36:45
ne pro vìtší zisik, ale pro vìtší
porozumìní mezi lidem téhle úžasné planety.

:36:49
Trochu se zamìøíme na jeho hlavu.
:36:59
Co od toho naopak oèekávám?

náhled.
hledat.