Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:05
Co jste našel?
:43:07
Nahackoval jsem se do banky.
Používají SS-L2, 128...

:43:11
Ušetøete mì tìch technických záležitostí.
:43:14
Bond získal perfektní
zamìstnanecké záznamy.

:43:17
Všechno v naprostém, dokonalém poøádku.
:43:20
- Co to znamená?
- Státní agent.

:43:22
Pokud to zní pøíliš dobøe,
aby to byla pravda, vždycky to pravda je.

:43:28
Myslíte, že má žena nìco ví?
:43:34
Pokud odstraníte
všechen ten rušivý šum...

:43:38
Poøád ještì spíš se zbraní
pod polštáøem?

:43:43
Pøehrajte to znova.
:43:46
Poøád ještì spíš se zbraní
pod polštáøem?

:43:50
Myslím, že bychom mìli
domluvit mé ženì schùzku

:43:53
s doktorem.
:44:02
Poøád ještì spíš se zbraní
pod polštáøem?

:44:12
- Mìla bych jít.
- Ne, nemìla.

:44:16
Mohu tì dostat
ven ze zemì.

:44:19
Nemám na výbìr.
Nikdo mì pøed ním neochrání, ani ty ne.

:44:23
- Mᚠna výbìr.
- Jen, pokud ho nechᚠjít.

:44:27
To nemùžu udìlat.
:44:31
Má tajnou laboratoø
v nejvyšším poschodí.

:44:36
Paris, nemìla
bys to dìlat.

:44:39
Nedohaduj se se mnou Jamesi.
:44:43
Vždy víš...
:44:46
tvá práce...
:44:50
Je to hrùza.

náhled.
hledat.