Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:00
Podle policie
v nìmeckém Hamburku,

:53:02
byla paní Carverová nalezena mrtva
:53:04
v hotelovém pokoji
za neobvyklých okolností,

:53:08
které policie
odmítá uzpøesnit.

:53:12
Ó, Paris!
:53:16
Její tìlo bylo objeveno
:53:18
spolu s tìlem
neidentifikovaného muže,

:53:21
obìti sebevražedného
zranìní pistolí.

:53:26
Mám pøesnou mušku, pane Bonde.
:53:29
Stoupnìte si...pomalu.
:53:31
Položte svou zbraò
a pošlete ji ke mì, ja?

:53:40
Dobøe.
:53:42
Teï si lehnìte na postel
vedle paní Carverové.

:53:45
...rádi bychom vyjádøili
naše nejhlubší sympatie panu Carverovi.

:53:50
Bìhem hodiny
to bude ve zprávách.

:53:53
- Zítøejší zprávy už dnes.
- Tak, tak.

:54:03
Mé jméno je doktor Kaufman.
:54:05
Jsem vynikající
støelec.

:54:09
Na to vemte moje slovo, ja?
:54:16
Vemte na to kladiva.
:54:30
Strašlivì se bránila,
pane Bonde.

:54:32
Je škoda, že
jste ji do toho zapletl.

:54:37
Nebude to vypadat jako sebevražda,
jestli mì zastøelíte odtamtud.

:54:41
Jsem profesorem
soudní medicíny.

:54:43
Vìøte mi, mohu vás zastøelit
ze Stuttgartu,

:54:46
a stejnì vytvoøit
žádoucí efekt.

:54:54
- Au!
- Herr Stamper.

:54:56
Mé umìní je vysoce žádané
po celém svìtì pane Bonde.


náhled.
hledat.