Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:04
Vyberte úroveò zabezpeèení systému.
:52:29
Øeknìte mi, pokud
najdete to kódovací zaøízení.

:52:31
- Okamžitì mi zavolejte.
- Ja.

:52:43
Prezident øekl,
že "cítí jejich bolest"

:52:47
Nìkteré nejnovìjší zprávy -
:52:48
s velikou lítostí vám
musíme oznámit smrt

:52:52
Paris Carverové,
:52:54
ženy Elliota Carvera,
:52:57
øeditele této zpravodajské sítì.
:53:00
Podle policie
v nìmeckém Hamburku,

:53:02
byla paní Carverová nalezena mrtva
:53:04
v hotelovém pokoji
za neobvyklých okolností,

:53:08
které policie
odmítá uzpøesnit.

:53:12
Ó, Paris!
:53:16
Její tìlo bylo objeveno
:53:18
spolu s tìlem
neidentifikovaného muže,

:53:21
obìti sebevražedného
zranìní pistolí.

:53:26
Mám pøesnou mušku, pane Bonde.
:53:29
Stoupnìte si...pomalu.
:53:31
Položte svou zbraò
a pošlete ji ke mì, ja?

:53:40
Dobøe.
:53:42
Teï si lehnìte na postel
vedle paní Carverové.

:53:45
...rádi bychom vyjádøili
naše nejhlubší sympatie panu Carverovi.

:53:50
Bìhem hodiny
to bude ve zprávách.

:53:53
- Zítøejší zprávy už dnes.
- Tak, tak.


náhled.
hledat.