Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:20
Ano?
:51:22
Dobré ráno, pane Bonde.
Elliot Carver.

:51:26
Myslím, že máte
dvì vìci, které mi patøí.

:51:29
O èem to mluvíte?
:51:31
Èervená krabièka, pane Bonde.
:51:34
A má žena ve vašem hotelovém pokoji.
:51:49
Už jede.
:51:55
Otisk prstu pøijat.
:52:04
Vyberte úroveò zabezpeèení systému.
:52:29
Øeknìte mi, pokud
najdete to kódovací zaøízení.

:52:31
- Okamžitì mi zavolejte.
- Ja.

:52:43
Prezident øekl,
že "cítí jejich bolest"

:52:47
Nìkteré nejnovìjší zprávy -
:52:48
s velikou lítostí vám
musíme oznámit smrt

:52:52
Paris Carverové,
:52:54
ženy Elliota Carvera,
:52:57
øeditele této zpravodajské sítì.

náhled.
hledat.