Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:04
Nebezpeèná jízda
porušuje záruèní podmínky.

:01:50
Blahopøejeme
k bezpeèné jízdì.

:01:59
Základna amerického letectva
Jihoèínské moøe

:02:17
Vítej Jimbo!
:02:20
Wade, co ty tady dìláš?
:02:22
Svìt je mou kanceláøí.
Tudy.

:02:24
- Popohnal tì Q?
- Jo. Pøivezl jsem to kalibraèní zaøízení pro GPS.

:02:29
Oficiálnì je strýèek Sam
v téhle vìci neutrální.

:02:34
A neoficiálnì?
:02:36
Nechceme tøetí svìtovou válku -
pokud ji sami nezaèneme.

:02:39
Dr Greenwalt je expert
letectva pøes GPS.

:02:43
Omlouvám se za ta bezpeènostní opatøení,
ale kódovací zaøízení GPS

:02:47
je jedno z nejvíce støežených
tajemství americké armády.

:02:48
Ukaž mu co jsi pøivezl!
:02:54
Prokrista, to je ztracené kódovací zaøízení!
Jak jste k tomu pøišel?

:02:57
Vyzvedl jsem to vèera
v Hamburku.


náhled.
hledat.