Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:01
Ze všech pøístavù,
které kontroluje generál Chang,

:27:06
je 22 v hustì
obydlených oblastech.

:27:09
Takže zbývá 14,
ve kterých by se loï dala ukrýt.

:27:12
Je neviditelná pro radar,
ale ne pro lidské oko.

:27:18
Velice vynalézavé.
:27:20
Bude muset doplout
k Devonshiru a zpátky bìhem jedné noci.

:27:27
- To je mi povìdomé.
- Trochu jsme to vylepšili.

:27:30
Skuteènì?
:27:32
OK, 4 hodiny tam
a 4 hodiny zpìt.

:27:36
Pøedpokládejme, že loï
pluje rychlostí 30 uzlù.

:27:42
Obdivuji
èínskou technologii.

:27:46
Takže máme ètyøi místa,
kde mohli ukrýt tu loï.

:27:51
Pozor vlevo.
:27:56
Zkontroluj ta místa.
:28:04
Ó, nový Walther.
:28:06
Žádal jsem Q,
aby mi jeden sehnal.

:28:20
Mám to. Podívej.
:28:23
Ètyøi chybìjící lodì,
tøi nevysvìtlitelná potopení.

:28:29
Záliv Ha Long.
:28:47
Zná ostrov.
:28:50
Øíkal, že je to tam
pøi západu slunce pro lodì nebezpeèné.

:28:53
Ale za 5.000 dolarù nás tam vezme.
:28:56
Dobøe.
:28:59
Možná bude brát šeky.

náhled.
hledat.