Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:04
Ó, nový Walther.
:28:06
Žádal jsem Q,
aby mi jeden sehnal.

:28:20
Mám to. Podívej.
:28:23
Ètyøi chybìjící lodì,
tøi nevysvìtlitelná potopení.

:28:29
Záliv Ha Long.
:28:47
Zná ostrov.
:28:50
Øíkal, že je to tam
pøi západu slunce pro lodì nebezpeèné.

:28:53
Ale za 5.000 dolarù nás tam vezme.
:28:56
Dobøe.
:28:59
Možná bude brát šeky.
:29:14
Je to vìtšinou nudná rutina,
:29:17
ale když èlovìk pluje
za tak krásného podveèera,

:29:19
nebo pracuje s
takovým zpustlým agentem

:29:23
zkažené západní mocnosti.
:29:26
A to se øíká,
že komunisté nemají smysl pro humor.

:29:28
Musím tì zklamat,
:29:30
ale já jsem nikdy
nemìla èervenou knížku.

:29:35
Kdyby se mi cokoli stalo,
:29:38
pojistky k minám jsou tady.
:29:43
Tohle dokonèíme spoleènì.
:29:46
A jestli to tak mohu øíct,
:29:49
našla jsi jako partnera
správného zpustlého západního agenta.


náhled.
hledat.