Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:14
Je to vìtšinou nudná rutina,
:29:17
ale když èlovìk pluje
za tak krásného podveèera,

:29:19
nebo pracuje s
takovým zpustlým agentem

:29:23
zkažené západní mocnosti.
:29:26
A to se øíká,
že komunisté nemají smysl pro humor.

:29:28
Musím tì zklamat,
:29:30
ale já jsem nikdy
nemìla èervenou knížku.

:29:35
Kdyby se mi cokoli stalo,
:29:38
pojistky k minám jsou tady.
:29:43
Tohle dokonèíme spoleènì.
:29:46
A jestli to tak mohu øíct,
:29:49
našla jsi jako partnera
správného zpustlého západního agenta.

:30:11
Vidíš nìco?
:30:14
Ne.
:30:16
Dìlá se tma
a tohle je poslední zátoka.

:30:26
Jo, to je ono.
:30:55
Nastav èasovaèe na 10 minut.
:30:59
Èas na to vypadnout
než to vybouchne.


náhled.
hledat.