Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:03
Vìdí, že jste tady.
Hledají vás.

:34:06
Ne podle našeho radaru.
:34:09
Vypadá to, že vaše
MiGy napadnou britskou flotilu za...?

:34:13
Devìt minut do palebného dosahu.
:34:16
A i kdyby mì hledali,
:34:20
nemohou mì najít
na neviditelné lodi.

:34:24
Nebo vás. Nebo vašeho pøítele,
zesnulého poruèíka Bonda,

:34:30
který je na cestì
ke dnu Jihoèínského moøe.

:34:34
Je mým novým kotevníkem.
:34:48
Patetické.
:34:53
Co se dìje?
:34:56
Zpráva od 007, potvrzena
mým agentem v Èínì.

:35:01
Hledejte loï, která
je témìø neviditelná pro radar.

:35:05
Èíòané nejsou nepøátelé.
:35:08
Carver si dìlá
blázny z obou stran.

:35:15
- Zpráva z admirality.
- Podívejte se na to.

:35:19
Je na radaru nìco
co vypadá jako velmi malý objekt?

:35:23
- Záchranný èlun, periskop?
- Ne pane.

:35:25
Neviditelná loï - Zešíleli.
:35:35
To, èeho jste svìdkem sleèno Lin,
:35:37
není ani tak raketový útok,
:35:40
jako poèátek nového svìtového øádu.
:35:42
Za 5 minut, jakmile
vaši krajané napadnou Brity.

:35:46
Pomstím se za
starou dobrou Anglii

:35:49
a pošlu tuto støelu na Peking
:35:52
kam generál Chang
právì svolal

:35:55
krizový štáb
èínského velení.

:35:58
Nešastnou náhodou...
:35:59
generál Chang...

náhled.
hledat.