Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:01
Hledejte loï, která
je témìø neviditelná pro radar.

:35:05
Èíòané nejsou nepøátelé.
:35:08
Carver si dìlá
blázny z obou stran.

:35:15
- Zpráva z admirality.
- Podívejte se na to.

:35:19
Je na radaru nìco
co vypadá jako velmi malý objekt?

:35:23
- Záchranný èlun, periskop?
- Ne pane.

:35:25
Neviditelná loï - Zešíleli.
:35:35
To, èeho jste svìdkem sleèno Lin,
:35:37
není ani tak raketový útok,
:35:40
jako poèátek nového svìtového øádu.
:35:42
Za 5 minut, jakmile
vaši krajané napadnou Brity.

:35:46
Pomstím se za
starou dobrou Anglii

:35:49
a pošlu tuto støelu na Peking
:35:52
kam generál Chang
právì svolal

:35:55
krizový štáb
èínského velení.

:35:58
Nešastnou náhodou...
:35:59
generál Chang...
:36:02
uvízne v dopravì,
:36:04
a dorazí ihned poté, co
raketa zabije vaše vedoucí pøedstavitele.

:36:09
Pøíliš pozdì
na zastavení letectva,

:36:12
které potopí
celou britskou flotilu.

:36:15
Ale právì vèas na to, aby
pøevzal vládu,

:36:17
vyjednal pøímìøí,
:36:19
a objevil se jako svìtový vùdce
:36:21
s Nobelovou cenou míru.
:36:24
- A co získáte vy?
- Já?

:36:26
Ó...
:36:28
nic.
:36:30
Exkluzivní vysílací
práva pro Èínu na pøíštích 100 let.

:36:36
Jsme pøipraveni.
:36:39
Omluvte mì miláèku.
Musím stihnout uzávìrku.

:36:43
Pøipravte se na
vypuštìní støely.

:36:48
Pane Gupto.
:36:49
Zdravím vás Elliote.
:36:50
Zajímavý plán.
:36:54
Mám tady nìco,
co patøí vám.

:36:56
Nìco pro nìmeckou efektivitu.
:36:58
Pane Stampere.

náhled.
hledat.