Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:01
To nic.
:38:04
Pane Gupto,
:38:05
je støela pøipravena k odpálení?
:38:06
Stisknìte kouzelné tlaèítko a
Peking zmizí ze svìta.

:38:09
V tom pøípadì vaše smlouva vypršela.
:38:16
Jak vidíte pane Bonde,
mám záložní plán.

:38:19
Aha, já taky.
:38:44
Prorazil trup.
Teï nás uvidí na radaru.

:38:46
Pane, máme malý pøerušovaný kontakt
:38:50
na hladinì ve smìru 1-1-2 stupòù.
:38:53
Nemohu zjistit vzdálenost,ale pøísahám,
že pøed vteøinou tam ještì nebyl.

:38:57
Øeknìte všem lodím, aby za žádných okolností
:39:00
nestøílely na èíòany.
:39:01
Pošlete èíòanùm zprávu:
"Zaznamenali jsme neznámou loï..."

:39:05
Uhaste ty plameny!
:39:08
Jdìte a zachraòte raketu.
:39:10
A, pane Stampere,
:39:11
mùžete prosím
zabít ty bastardy?!

:39:30
Dobrá práce.
:39:34
- Zrychlují.
- Musíme tu loï zastavit.

:39:39
Postarej se o motory
a vyskoè z lodi.

:39:43
Já zastavím raketu.
:39:56
Kapitáne, signál od
velitele èínské flotily.

:39:59
Skupinì Královského námoønictva.

náhled.
hledat.