Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:00
nestøílely na èíòany.
:39:01
Pošlete èíòanùm zprávu:
"Zaznamenali jsme neznámou loï..."

:39:05
Uhaste ty plameny!
:39:08
Jdìte a zachraòte raketu.
:39:10
A, pane Stampere,
:39:11
mùžete prosím
zabít ty bastardy?!

:39:30
Dobrá práce.
:39:34
- Zrychlují.
- Musíme tu loï zastavit.

:39:39
Postarej se o motory
a vyskoè z lodi.

:39:43
Já zastavím raketu.
:39:56
Kapitáne, signál od
velitele èínské flotily.

:39:59
Skupinì Královského námoønictva.
:40:01
Také máme
na obrazovkách neznámou loï.

:40:04
Nebudeme støílet,
pokud se neotoèí proti Èínì.

:40:07
Do té doby je vaše.
:40:09
K èertu, kapitáne,
a je ta vìc cokoli, potopte to.

:40:12
Dobøe pane. Je ten odraz pøíliš
slabý, aby se na nìj zamìøila støela?

:40:16
Ano pane.
:40:17
Dobøe. Udìláme
to jako za starých èasù.

:40:26
Bond z nás
udìlal cíl.

:40:28
I s ním samým.
:40:30
Proveïte úhybný manévr.
:40:32
Okamžitì pøipravte
raketu na odpoèítávání.

:40:35
Spouštím odpoèítávací sekvenci.
:40:36
T mínus 5 minut
a odpoèítáváme.

:40:40
T mínus 5 minut
a odpoèítáváme.

:40:43
Pane, dosahují rychlosti 48 uzlù.
:40:45
Budou mimo vizuální
dosah bìhem 2 minut.

:40:48
Støílejte dál. Zpomalte je.

náhled.
hledat.