Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:01
Také máme
na obrazovkách neznámou loï.

:40:04
Nebudeme støílet,
pokud se neotoèí proti Èínì.

:40:07
Do té doby je vaše.
:40:09
K èertu, kapitáne,
a je ta vìc cokoli, potopte to.

:40:12
Dobøe pane. Je ten odraz pøíliš
slabý, aby se na nìj zamìøila støela?

:40:16
Ano pane.
:40:17
Dobøe. Udìláme
to jako za starých èasù.

:40:26
Bond z nás
udìlal cíl.

:40:28
I s ním samým.
:40:30
Proveïte úhybný manévr.
:40:32
Okamžitì pøipravte
raketu na odpoèítávání.

:40:35
Spouštím odpoèítávací sekvenci.
:40:36
T mínus 5 minut
a odpoèítáváme.

:40:40
T mínus 5 minut
a odpoèítáváme.

:40:43
Pane, dosahují rychlosti 48 uzlù.
:40:45
Budou mimo vizuální
dosah bìhem 2 minut.

:40:48
Støílejte dál. Zpomalte je.
:41:50
Motory jsou pryè.
Jsme tu jak sedící kachny.


náhled.
hledat.