Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:54:00
- Hneï mi zavolaj.
- Áno.

:54:12
President povedal, že môže
"cíti ich boles."

:54:16
Najnovšie správy -
:54:18
s ve¾kým smútkom oznamujeme smr
:54:22
Paris Carverovej,
:54:24
ženy Elliota Carvera,
:54:27
prezidenta tejto siete.
:54:30
Pod¾a polície v Hamburgu,
v Nemecku,

:54:32
pani Carverová bola nájdená màtva
:54:34
v hotelovej apartmáne tohto mesta
za neobyèajných okolností,

:54:39
ktoré polícia odmieta komentova.
:54:42
Oh, Paris!
:54:46
Jej telo bolo nájdené
:54:48
ved¾a tela neznámeho muža,
:54:52
ktorý svoj život ukonèil výstrelom
zo svojej vlastnej zbrane.

:54:56
Mám vás na muške, pán Bond.
:55:00
Vstaòte...pomaly.
:55:02
Odhoïte zbraò smerom ku mne.
:55:12
Dobre.
:55:13
Teraz si ¾ahnite na poste¾
ved¾a pani Carverovej.

:55:16
..vyjadrujeme pánovi Carverovi
úprimnú sústras.

:55:22
Za hodinu to bude v správach.
:55:25
- Zajtrajšie správy dnes.
- Presne tak.

:55:36
Volám sa Dr Kaufman.
:55:38
A som viac ako dobrý strelec.
:55:41
To mi verte, ano?
:55:49
Vyber kladivá.

prev.
next.