Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:42:01
Postaraj sa o strojovòu a
zmizni z lode.

1:42:06
Ja znièím strelu.
1:42:19
Kapitán, správa od velite¾a
èínskej flotily.

1:42:23
Správa britskej flotile.
1:42:24
Tiež sme objavili neznámu loï.
950
01:39:01,268 --> 01:39:04,226

1:42:31
Dovtedy je vaša.
1:42:33
Kapitán, nech je to
èoko¾vek, potopte to.

1:42:36
Áno, pane. Je odraz príliš slabý
aby ho zachytila riadená strela?

1:42:40
Áno, pane.
1:42:41
Dobre. Urobíme to po starom.
1:42:51
Bond z nás urobil terè.
1:42:53
A tým aj zo seba.
1:42:55
Niè sa nemení.
1:42:57
Pripravte strelu na odpoèítavanie.
1:43:00
Spúšam inicializaènú sekvenciu.
1:43:02
T mínus 5 minút a odpoèet.
1:43:05
T mínus 5 minút a poèítam.
1:43:08
Pane, idú 48 uzlov za hodinu.
1:43:11
Budú preè z doh¾adu za 2 minúty.
1:43:13
Strie¾ajte. Spoma¾te ich.

prev.
next.