Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:41:04
Porušil trup.
Vidia nás na radare.

1:41:07
Pane, máme tu malý
prerušovaný kontakt

1:41:10
na hladine, kurz 1-1-2 stupòov.
1:41:13
Nemôžem ho zamera, ale pred
chví¾ou tam ešte nebol.

1:41:18
Povedzte všetkým lodiam
aby nestrie¾ali na Èíòanov

1:41:21
za žiadnych okolností.
1:41:22
Pošlite správu Èíòanom:
"Máme tu neznámu loï..."

1:41:26
Uhaste ten oheò!
1:41:29
Choïte dole a chráòte strelu.
1:41:31
Oh, a pán Stamper,
1:41:33
mohli by ste zabi tých bastardov?!
1:41:53
Pekná práca.
1:41:56
- Zrých¾ujú.
- Musíme zastavi loï.

1:42:01
Postaraj sa o strojovòu a
zmizni z lode.

1:42:06
Ja znièím strelu.
1:42:19
Kapitán, správa od velite¾a
èínskej flotily.

1:42:23
Správa britskej flotile.
1:42:24
Tiež sme objavili neznámu loï.
950
01:39:01,268 --> 01:39:04,226

1:42:31
Dovtedy je vaša.
1:42:33
Kapitán, nech je to
èoko¾vek, potopte to.

1:42:36
Áno, pane. Je odraz príliš slabý
aby ho zachytila riadená strela?

1:42:40
Áno, pane.
1:42:41
Dobre. Urobíme to po starom.
1:42:51
Bond z nás urobil terè.
1:42:53
A tým aj zo seba.
1:42:55
Niè sa nemení.
1:42:57
Pripravte strelu na odpoèítavanie.

prev.
next.