Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:03
Altyazý Canavarý
.-= Ma n u s H =-.

:00:24
Adamýmýz yerini almýþ,
ortadaki ekranda.

:00:27
"Terörist Supermarketi"ne benzemiþ.
:00:29
Çin yapýmý Uzun menzilli Scud,
Panther AS-565 saldýrý helikopteri,

:00:33
bi çift Rus havaný,
ve sandýklar dolusu Amerikan tüfeði.

:00:37
Þili mayýnlarý, Alman patlayýcýlarý.
:00:39
Aileboyu eðlence.
:00:42
Kimlik tespiti.
:00:44
- Beyaz At, bize piyonlarý göster.
- Gördünüz mü, baþardý iþte, Amiral.

:00:48
- Þu ortadaki arkadaþtan baþlayalým.
- Kimlik tanýma programýný yükleyin.

:00:52
- Kimlik veritabaný araþtýrýlýyor.
- Veriler kontrol ediliyor.

:00:56
Ýlk sonucu aldýk:
Satoshi lsagura.

:00:58
Kimyasal uzman.
Tokyo Metrosu Saldýrý için aranýyor.

:01:01
Þu anda Zaire'deki asi güçler için çalýþýyor.
:01:06
Henry Gupta. Amerikalý.
Techno-terörizm kavramýný uygulamalý olarak geliþtiren kiþi.

:01:11
60'larda Berkeley'de radikal bir öðrenci olarak baþladý.
:01:14
- Þimdi ise politik görüþlerini para karþýlýðý satýyor.
- daha yakýna girebilir misin?

:01:17
Amerikan malý bir kod çözücü gibi görünüyor.
Navigasyon uydularýný kontrol etmek için kullanýyorlar.

:01:21
- GPS sistemi.
- Acaba CIA en çok neye üzülecek,...

:01:24
aleti kaybettiklerine mi,
yoksa bizim bulmamýza mý?

:01:27
- Özür dilerim. Amiral?
- Teþekkürler, M. Yeterince gördük.

:01:31
Bundan sonrasý askeri bir operasyon.
:01:33
Gatling topunu gördünüz mü?
Askerleriniz böylesi bir ateþ gücüne karþý hazýrlýklý mý?

:01:37
haftaya Moskova'da seçimler olacak.
:01:40
Baþkan herhangi bir cankaybýna
tahammül olmayacaðýný bildirdi.

:01:45
O halde donanma seçeneðini kullanacaðýz.
Bir atýþla, dünyadaki teröröistlerin yarýsýndan kurtulacaðýz.

:01:49
- Amiral Roebuck, itiraz ediyorum.
- Bana Chester'i baðla.

:01:53
- Zaman kaybetmeyelim.
- Adamým daha bitirmedi.

:01:55
Siyah Þah'tam Beyaz Fil'e.
Ateþleme yetkisi verildi.

:01:59
Adamýnýzý oradan çekin. Görevi bitti.

Önceki.
sonraki.