Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:01
Þu anda Zaire'deki asi güçler için çalýþýyor.
:01:06
Henry Gupta. Amerikalý.
Techno-terörizm kavramýný uygulamalý olarak geliþtiren kiþi.

:01:11
60'larda Berkeley'de radikal bir öðrenci olarak baþladý.
:01:14
- Þimdi ise politik görüþlerini para karþýlýðý satýyor.
- daha yakýna girebilir misin?

:01:17
Amerikan malý bir kod çözücü gibi görünüyor.
Navigasyon uydularýný kontrol etmek için kullanýyorlar.

:01:21
- GPS sistemi.
- Acaba CIA en çok neye üzülecek,...

:01:24
aleti kaybettiklerine mi,
yoksa bizim bulmamýza mý?

:01:27
- Özür dilerim. Amiral?
- Teþekkürler, M. Yeterince gördük.

:01:31
Bundan sonrasý askeri bir operasyon.
:01:33
Gatling topunu gördünüz mü?
Askerleriniz böylesi bir ateþ gücüne karþý hazýrlýklý mý?

:01:37
haftaya Moskova'da seçimler olacak.
:01:40
Baþkan herhangi bir cankaybýna
tahammül olmayacaðýný bildirdi.

:01:45
O halde donanma seçeneðini kullanacaðýz.
Bir atýþla, dünyadaki teröröistlerin yarýsýndan kurtulacaðýz.

:01:49
- Amiral Roebuck, itiraz ediyorum.
- Bana Chester'i baðla.

:01:53
- Zaman kaybetmeyelim.
- Adamým daha bitirmedi.

:01:55
Siyah Þah'tam Beyaz Fil'e.
Ateþleme yetkisi verildi.

:01:59
Adamýnýzý oradan çekin. Görevi bitti.
:02:04
Silahlar onaylandý. Ateþlemeye hazýr olun.
:02:07
Emrimle beraber:
5... 4... 3... 2... 1.

:02:12
Ateeþþþ.
:02:16
Hedefe Varýþ Zamaný:
4 dakika, 8 saniye.

:02:21
Beyaz At, çarpýþmaya 4 dakika var.
Orayý terket.

:02:24
Evet, onun ne olduðunu biliyorum.
Önümdeki ekranda görebiliyorum.

:02:27
Uçaðýn önünde bir jip park etmiþ.
Þimdi hemen orayý terket.

:02:32
- Ne oluyor böyle?
- Bekleyemezsin. Bu bir emirdir.

:02:35
- Adamýnýz daha ne bekliyor?
- Beyaz At...

:02:39
Aman Tanrým!
:02:41
Bunalr Sovyet SB-5 nükleer torpidolarý.
:02:44
- Eðer "Cruise" orayý vurursa...
- Füzeyi durdurmalarýný emret.

:02:48
HMS Chester. Acil.
:02:51
Füzeyi durdurun.
:02:58
Kaptan, efendim, füze menzil dýþýnda.
Durduramýyoruz.


Önceki.
sonraki.