Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:12
Bu çok saçma. Geminin en son
nerede olduðunu kesin olarak biliyoruz.

:22:15
GPS sistemi
- Global Yerbildirim Uydularý -
asla yalan söylemez.

:22:19
Evet, ama Singapur istasyonumuz garip sinyaller almýþtý...
:22:23
...GPS frekansýnda,
ve tam da gemimize saldýrý olduðu anda.

:22:25
- Gemiyi rotasýndan saptýrmýþ olabilir.
- Bir fýrkateyn kayboldu.

:22:29
- Bunun farkýndayým
- Harekete geçmek yerine, araþtýrýyorsunuz.

:22:31
Benim amacým 3. Dünya Savaþý'ný engellemek.
:22:34
Kurtarma bölgesine koca bir donanma
göndermenin uygun bir yol olduðunu sanmam.

:22:37
Bu gizemli GPS sinyali
tam olarak nereden geliyordu?

:22:40
- Hala araþtýrýyoruz.
- Araþtýrýyorlarmýþ!

:22:43
Tüm saygýma raðmen, M, bazen
bu iþ için gereken toplarýnýz olmadýðýný düþünüyorum .

:22:47
Belki de. Bunu avantajý da,
her zaman aklýmýn onlarda kalmasýdýr.

:22:52
Bu kadar yeter. Bi yerde duramaz mýyýz?
:22:56
Uluslararasý sularda, normal seyreden bir gemimize saldýrýldý .
:23:00
Kurtarma için bir filo gönderdik, misilleme yapmaya hazýrýz.
:23:03
Ilýmlý olalým. Biraz araþtýralým,...
:23:06
tüm donanmamýzý dünyanýn en büyük
havagücünün üstüne göndermeden önce.

:23:10
- gemilerimiz ne zaman yerlerini alýr?
- 48 saat sonra, efendim.

:23:13
Tanrým! basýn zaten kan çýðýrtkanlýðýna baþlamýþtý.
:23:17
Olaylarý kýþkýrtmak, þu anda
yapmayý düþünebileceðimiz en son þey.

:23:20
Bu konuda endiþe etmeniz için
artýk çok geç sayýlýr.

:23:25
"17 Ýngiliz denizcisi katledildi"?
"Cesetleri bulan...

:23:30
Vietnamlý yetkililerin açýklamalarýna göre
, kurbanlarýn hepsi de sadece Çin hava Kuvvetleri'nce

:23:34
- ...kullanýlan bir tip mermi ile öldürülmüþ."
- Bunu siz mi sýzdýrdýnýz?

:23:37
Hayýr.
:23:40
- Ýlk kez duyuyorum.
- Neyse, bu sorunumuzu karara baðlar.

:23:44
Filoyu gönderiyoruz.
M, araþtýrma için 48 saatin var.

:23:57
Ýlginç bir durum var.
Saygon'daki baðlantýmýzla konuþtuðumda...


Önceki.
sonraki.