Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:00
Kurtarma için bir filo gönderdik, misilleme yapmaya hazýrýz.
:23:03
Ilýmlý olalým. Biraz araþtýralým,...
:23:06
tüm donanmamýzý dünyanýn en büyük
havagücünün üstüne göndermeden önce.

:23:10
- gemilerimiz ne zaman yerlerini alýr?
- 48 saat sonra, efendim.

:23:13
Tanrým! basýn zaten kan çýðýrtkanlýðýna baþlamýþtý.
:23:17
Olaylarý kýþkýrtmak, þu anda
yapmayý düþünebileceðimiz en son þey.

:23:20
Bu konuda endiþe etmeniz için
artýk çok geç sayýlýr.

:23:25
"17 Ýngiliz denizcisi katledildi"?
"Cesetleri bulan...

:23:30
Vietnamlý yetkililerin açýklamalarýna göre
, kurbanlarýn hepsi de sadece Çin hava Kuvvetleri'nce

:23:34
- ...kullanýlan bir tip mermi ile öldürülmüþ."
- Bunu siz mi sýzdýrdýnýz?

:23:37
Hayýr.
:23:40
- Ýlk kez duyuyorum.
- Neyse, bu sorunumuzu karara baðlar.

:23:44
Filoyu gönderiyoruz.
M, araþtýrma için 48 saatin var.

:23:57
Ýlginç bir durum var.
Saygon'daki baðlantýmýzla konuþtuðumda...

:24:00
...Vietnam'lýlarýn denizcilerimizi
sadece 3 saat önce bulduklarýný söyledi.

:24:04
Gazeteleri bu kadar çabuk nasýl yayýnlayabildiler?
:24:06
"Yarýndan gelen Biri" daha
Vietnam Hükümeti yapmadan olanlarý biliyordu.

:24:10
Elliot Carver hakkýnda ne biliyorsun, 007?
:24:13
Dünya çapýnda medya devi.
Yayýnlarýyla hükümetleri yerinden edebiliyor.

:24:17
"Tomorrow (Yarýn)" gazetesi de Carver'a ait.
:24:20
Bakana söylemedim ama o garip sinyal
Carver'in bir uydusundan geliyordu.

:24:26
Eðer onu araþtýrdýðýnýzý öðrenirse
Baþbakan benim kafamý alýr.

:24:29
Seni Hamburg'a gönderiyorum.
:24:31
Bu gece Carver Medya Merkezi'ndeki
bir partiye davetlisin.

:24:35
Yeni uydularýný kutluyorlar.
:24:37
Þimdi dünya üzerindeki her insana
eriþebilme kapasitesine sahip...

:24:40
...yayýn haklarýný kabul etmeyen
Çin hariç.

:24:45
James, biletin, yeni kimlik bilgilerin
ve oto-kiralama belgelerin.

:24:49
Þurayý imzala, lütfen.
:24:51
Sanýrým bi ara Carver'in karýsý
Paris ile bi iliþkin olmuþ.

:24:56
O çok uzun zaman önceydi, M.
Evlenmelerinden önce.


Önceki.
sonraki.