Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:10
Carver böyle bir odada kendini evinde hissediyordur.
:34:13
Dünyaya konuþmak hoþ olmalý.
:34:18
Sizinle konuþmak isteyen
birileri de var gibi.

:34:23
Bay Bond, çok acil bir telefonunuz var.
:34:32
Bayanlar ve Baylar; canlý yayýna geçiyoruz
5... 4... 3... 2...

:34:39
Ýyi akþamlar. Bu geceki yayýnýmýzýn
bir kutlama olmasý planlanýyordu...

:34:44
"Carver Global Uydu Aðý"mýzýn tamamlanýþýn.
:34:48
Ama , hepinizin de bildiði gibi,
bu gece Güney Çin denizi'nde
gittikçe týrmanan korkunç bir çatýþma oldu,...

:34:53
...öyle ki; doðrulanmasa da; dünya üzerindeki
her insaný yokedebilecek bir potansiyeli var.

:35:01
Ýzleyenlerime garanti ederim ki
ben, Elliot Carver...

:35:04
Bu taraftan, lütfen.
:35:05
...Londra'da baþbakan ile ve
Pekin'de de baþkan ile görüþtüm...

:35:09
...ve tüm imkanlarýmý kendilerine sunarak, tarafsýz bir þekilde ...
:35:15
Burasý ses-geçirmez, bay Bond.
Çýðlýklarýnýzý kimse duyamaz.

:35:22
Herr Stamper, temas saðlandý.
:35:26
Rahatsýz olmasýný saðlayýn.
:35:29
Bikaç dakika içinde orada olurum.
:35:31
... günün 24 saati çalýþan basýlý yayýnlarý...
:35:35
... ve dünyanýn heryanýna ulaþabilen uydu aðý ile...
:35:41
Bay Carver'ýn iþleriyle fazla ilgileniyorsunuz.
:35:46
Nedenini bilmek istiyor.
:35:49
Neden böyle birþey yaptýðýmý sorabilirsiniz.
:35:51
Cevap çok basit: GÜÇ.
:35:55
Dünyanýn uzak köþelerini de aydýnlatabilecek güç,
hem de büyük karlar için deðil,...


Önceki.
sonraki.