Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:02
Büyük bir haberin en önemli anatarý;
kim, ne yada ne zaman deðil...

:39:09
neden-dir.
:39:12
Arkadaþýn, Bay Bond,
bu gece ortalýðý karýþtýrdý.

:39:17
- Neden yaptýðýný bilmek istiyorum.
- Sana söyledim, onu çok az tanýrým.

:39:23
Çok az?
:39:50
Carver'ýn kimi göndereceðini merak ediyordum.
:39:54
Seni seçmiþ.
:39:57
Pekala, ikimizde nerede durduðunu biliyoruz.
:40:01
Yataðýný yapmýþsýn.
:40:04
Senin kaðpý-eþiðinde duruyorum.
:40:11
O halde dön ve evine git.
:40:14
Ona benden hiçbirþey öðrenemediðini söylersin.
:40:20
Hepsi bu mu? Evime gideyim?
:40:23
Bunlara karýþmaný ben istemedim.
:40:26
Bunun için çok geç.
:40:37
Neden onunla evlendin?
:40:39
Bana, beni sevdiðini söyledi.
:40:42
Kulaða her zaman hoþ gelir.
:40:45
Biliyor musun, gazetelerde her gün
senin ölüm ilanýný arardým.

:40:51
Seni hayal kýrýklýðýna uðrattýðým için üzgünüm.
:40:59
Sorun neydi, James?

Önceki.
sonraki.