Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:07
Sanýrým karým için doktordan
bir randevu ayarlamamýz gerekiyor.

:43:18
Söylesene hala yastýðýnýn
altýnda bir silahla mý yatýyorsun?

:43:29
- Gitmek zorundayým.
- hayýr, deðilsin.

:43:31
Seni 4 saat içinde
ülke dýþýna çýkartabilirim.

:43:34
Hiç þansým yok. Beni ondan
kimse koruyamaz. Sen bile.

:43:39
- Bir þansýn var.
- Gitmesine izin verirsen.

:43:42
Bunu yapamam.
:43:47
Enüst katta benim dahi
bilmemem gereken bir laboratuvarý var.

:43:50
- Çatýda bir kapak var.
- Bunu yapmak zorunda deðilsin.

:43:53
Ýçeri girmenin en kolay yolu.
Benimle tartýþma, James.

:43:59
Biliyorsun,...
:44:02
...senin bu iþin...
:44:06
...iliþkileri öldürüyor.

Önceki.
sonraki.