Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:05
Ayrýntýlý haberler bir saat sonra.
:53:08
- Yarýnýn haberleri, bugünden.
- Aynen öyle.

:53:18
Benim adým Dr Kaufman.
:53:21
Dünyanýn en iyi niþancýlarýndan biriyim.
Bu konuda sözüme güvenin, lütfen?

:53:30
Balyozlarý getirin.
:53:44
Korkunç derecede karþý koydu, Bay Bond.
:53:47
Tüm bu olanlara onu da
karýþtýrmanýz çok ayýp.

:53:53
Beni o mesafeden vurursan intihar gibi görünmez.
:53:56
Adli týp konusunda uzmanýmdýr.
:53:58
Ýnanýn bana, Þimdi sizi taa Þututgart'tan
bile vursam, ayný etkiyi verebilirim.

:54:10
Herr Stamper.
:54:11
Bu sanatým büyük raðbet görür, bay Bond.
Tüm dünyayý dolaþtým.

:54:16
Özellikle ünlülere aþýrý doz konusunda çok iyiyimdir.
:54:21
Ama korkarým þimdi, bay Bond,
bu küçük...

:54:25
Stamper!
:54:27
Kulaðýmý çýnlatmayý kesin,ja?
:54:29
Efendim, arabanýn içine giremiyorlar.
:54:33
Ciddi olamazsýn.
:54:35
- Servisini aradýnýz mý?
- Siz aramak ister misiniz?

:54:38
- Nasýl açýlacaðýný söylemesini saðlayýn.
- OK, sorarým.

:54:44
Bu çok utanç verici.
Görünen o ki arabanýzda küçük kýrmýzý bir kutu varmýþ.

:54:48
Arkadaþlarým arabanýza giremiyorlar.
Ve bana da arabayý açmanýzý istememi söylediler.

:54:54
Kendimi aptal gibi hissediyorum.
Ne söyleyeceðimi bilemiyorum.

:54:58
Eðer yapmazsanýz size iþkence etmek zorunda kalacaðým.

Önceki.
sonraki.