Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:10
Herr Stamper.
:54:11
Bu sanatým büyük raðbet görür, bay Bond.
Tüm dünyayý dolaþtým.

:54:16
Özellikle ünlülere aþýrý doz konusunda çok iyiyimdir.
:54:21
Ama korkarým þimdi, bay Bond,
bu küçük...

:54:25
Stamper!
:54:27
Kulaðýmý çýnlatmayý kesin,ja?
:54:29
Efendim, arabanýn içine giremiyorlar.
:54:33
Ciddi olamazsýn.
:54:35
- Servisini aradýnýz mý?
- Siz aramak ister misiniz?

:54:38
- Nasýl açýlacaðýný söylemesini saðlayýn.
- OK, sorarým.

:54:44
Bu çok utanç verici.
Görünen o ki arabanýzda küçük kýrmýzý bir kutu varmýþ.

:54:48
Arkadaþlarým arabanýza giremiyorlar.
Ve bana da arabayý açmanýzý istememi söylediler.

:54:54
Kendimi aptal gibi hissediyorum.
Ne söyleyeceðimi bilemiyorum.

:54:58
Eðer yapmazsanýz size iþkence etmek zorunda kalacaðým.
:55:01
- O konuda da mý doktora yaptýnýz?
- Hayýr.

:55:04
Bu daha çok bir hobi.
Ama çok yetenekliyimdir.

:55:08
Oh, size inanýyorum.
:55:11
- Cep telefonum arabayý açar...
- hayýr, hayýr, hayýr, Bay Bond. Ben yaparým,ja?

:55:19
Çaðýr, 3, ve gönder.
:55:33
Bekle! ben sadece iþini yapan bir profesyonelim.
:55:37
Ben de.

Önceki.
sonraki.