Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:01
Senden küçük bir iyilik isteyeceðim.
1:02:10
Alçak-açýþlý Yüksek irtifa atlayýþý, HALO,
en çok zaiyat verdiðimiz atlayýþtýr .

1:02:15
O yüzden dikkatli dinle. 5 mil boyunca
serbest düþeceksin, oksijen tüpünü kullan,

1:02:18
- yoksa boðulursun.
- Ýlk evliliðime benzedi.

1:02:22
Sonra: serbest düþüþün bittiðinde,
Çin radarýnýn altýnda, 200 feet'te paraþütünü aç.

1:02:26
Saatte 200mil hýzla düþeceksin.
Paraþüt açýlýnca kafan hýzla geri sekecektir.

1:02:30
Kafanýn yerinden fýrlamamasý için
çok dikkatli olmalýsýn.

1:02:33
- Aklýmda tutarým.
- Son birþey daha.

1:02:35
Suya deðer deðmez,
paraþütünden kurtul.

1:02:38
HALO atlayýþýnda ölenlerin %90'ý,
suda paraþütlerine dolaþarak boðulanlardýr.

1:02:44
Bu kadarý da,
Sadece dünyayý kurtarmak için çok fazla.

1:02:46
Baþka þansým yok. O geminin kasýtlý bir þekilde
rotasýndan saptýrýldýðýný ispatlamalýyým.

1:02:51
- Bir dakika!
- Geri toplama ayarlandý mý?

1:02:53
Görevin tamamlandýðýnda, iþaret fiþeðini yak...
1:02:55
ve çýkarma timi seni karanlýkta alýr.
1:03:00
Buddha korusun!
1:03:02
- Þey... þimdi farkediyorum da.
- Evet?

1:03:05
Burasý geminin bulunduðunu sandýðý yer.
Ve burasý da aslýnda olduðu yer.

1:03:08
Ama þuradaki adayý görüyor musun?
Bu demek oluyor ki onun atladýðý yer,

1:03:12
yani Ýngiliz ve Çin filolarýn tam ortasý,
1:03:14
teknik olarak Çin sularý deðil.
1:03:17
- Aslýnda orasý Vietnam.
- Vietnam mý?!

1:03:19
Üzerinde Amerikan Hükümeti'ne ait birþey var mýydý?
1:03:23
Paraþüt, dalgýç kýyafeti, paletler...
1:03:25
Eðer Vietnamlýlar onu yakalarlarsa,
çýlgýna döneceklerdir.

1:03:33
Vedalaþamamýþtýk bile.

Önceki.
sonraki.