Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:05
Tanrým! Bu kayýp kod-çözücü.
Nereden buldunuz?

1:01:08
Dün Hamburg'tan aldým.
Söyleyin...

1:01:10
...bu alet bir gemiyi
rotasýndan çýkarmak için kullanýlabilir mi?

1:01:14
- Devonshire gibi mi?
- Kimse Devonshire diyen oldu mu?

1:01:17
- Hayýr.
- Güzel. Sadece adamýn sorusuna cevap ver.

1:01:20
Pekala, teorik olarak,
eðer zamanlayýcý çipini deðiþtirebilirseniz,

1:01:24
bir geminin rotasýndan yavaþça saptýrabilirsiniz.
1:01:26
Bir pusulanýn yanýna mýknatýs koymak gibi.
1:01:28
- Evet, kesinlikle.
- Þuna bir bakýn.

1:01:44
Bu 2 daire üstüste olmalýydý.
1:01:46
Birileri aleti kurcalamýþ.
1:01:51
Eðer Devonshire'ýn bulunduðunu zannettiði yeri bilirsek,
1:01:54
gerçekte battýðý yeri bulabilir miyiz?
1:01:57
Elbette.
1:01:59
- Wade.
- Evet?

1:02:01
Senden küçük bir iyilik isteyeceðim.
1:02:10
Alçak-açýþlý Yüksek irtifa atlayýþý, HALO,
en çok zaiyat verdiðimiz atlayýþtýr .

1:02:15
O yüzden dikkatli dinle. 5 mil boyunca
serbest düþeceksin, oksijen tüpünü kullan,

1:02:18
- yoksa boðulursun.
- Ýlk evliliðime benzedi.

1:02:22
Sonra: serbest düþüþün bittiðinde,
Çin radarýnýn altýnda, 200 feet'te paraþütünü aç.

1:02:26
Saatte 200mil hýzla düþeceksin.
Paraþüt açýlýnca kafan hýzla geri sekecektir.

1:02:30
Kafanýn yerinden fýrlamamasý için
çok dikkatli olmalýsýn.

1:02:33
- Aklýmda tutarým.
- Son birþey daha.

1:02:35
Suya deðer deðmez,
paraþütünden kurtul.

1:02:38
HALO atlayýþýnda ölenlerin %90'ý,
suda paraþütlerine dolaþarak boðulanlardýr.

1:02:44
Bu kadarý da,
Sadece dünyayý kurtarmak için çok fazla.

1:02:46
Baþka þansým yok. O geminin kasýtlý bir þekilde
rotasýndan saptýrýldýðýný ispatlamalýyým.

1:02:51
- Bir dakika!
- Geri toplama ayarlandý mý?

1:02:53
Görevin tamamlandýðýnda, iþaret fiþeðini yak...
1:02:55
ve çýkarma timi seni karanlýkta alýr.

Önceki.
sonraki.