Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:02
Emniyetli seyahati seçtiðiniz için tebrikler.
1:00:09
AMERÝKAN HAVA ÜSSÜ
GÜNEY ÇÝN DENÝZÝ

1:00:28
- Yo, Jimbo!
- Wade, buralarda ne #$%& yapýyorsun?

1:00:32
Biliyorsun benim ofisim, tüm dünya.
Bu taraftan gidelim.

1:00:35
Seni bu kadar hýzlý getiren Q mu?
1:00:37
Evet. GPS kalibrasyon aletini getirdim.
1:00:39
Bu arada, biliyorsun ki resmi olarak,
Sam Amca bu hindi avýnda tarafsýz.

1:00:45
- Ya gayriresmi?
- 3. Dünya Savaþý'ný görmeye arzu etmiyoruz.

1:00:48
En azýndan biz baþlatmamýþsak! Dr Greenwalt.
Hava Kuvvetleri'nin GPS uzmanýdýr.

1:00:53
Tüm bu güvenlik tedbirleri için özür dilerim,
ama bahsi geçen GPS kod çözücüsü...

1:00:56
Amerikan Ordusu'nun en iyi korunan
sýrlarýndan biridir.

1:00:58
Ona elindekini göster!
1:01:05
Tanrým! Bu kayýp kod-çözücü.
Nereden buldunuz?

1:01:08
Dün Hamburg'tan aldým.
Söyleyin...

1:01:10
...bu alet bir gemiyi
rotasýndan çýkarmak için kullanýlabilir mi?

1:01:14
- Devonshire gibi mi?
- Kimse Devonshire diyen oldu mu?

1:01:17
- Hayýr.
- Güzel. Sadece adamýn sorusuna cevap ver.

1:01:20
Pekala, teorik olarak,
eðer zamanlayýcý çipini deðiþtirebilirseniz,

1:01:24
bir geminin rotasýndan yavaþça saptýrabilirsiniz.
1:01:26
Bir pusulanýn yanýna mýknatýs koymak gibi.
1:01:28
- Evet, kesinlikle.
- Þuna bir bakýn.

1:01:44
Bu 2 daire üstüste olmalýydý.
1:01:46
Birileri aleti kurcalamýþ.
1:01:51
Eðer Devonshire'ýn bulunduðunu zannettiði yeri bilirsek,
1:01:54
gerçekte battýðý yeri bulabilir miyiz?
1:01:57
Elbette.
1:01:59
- Wade.
- Evet?


Önceki.
sonraki.