Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:03
HMS BEDFORD. ÝNGÝLÝZ FÝLOSU.
1:30:07
- Füze kilitlendi.
- Amiralliðe bir sinyal gönderin.

1:30:10
"Öncü birlik füze saldýrýsý altýnda."
1:30:14
Efendim, AWACS'lar 2 adet yerde-konuþlanmýþ
MiG21 hareketliliði rapor ediyor.

1:30:17
2 dakika içinde bizim ekranlarýmýzda da görünürler.
1:30:20
MiG'lerin Ýngiliz Filosu'na saldýrý
menziline girmelerine ne kadar var?

1:30:24
- 12 dakika.
- sana ne #$%& için para ödüyorum?

1:30:32
Eðer o buradaysa, Bond da buradadýr.
Stamper, bul onlarý.

1:30:42
Wai Lin! Kamera!
1:30:53
Gözünü bile kýrpsa, öldür.
Ve sen, gel benimle.

1:31:41
Stamper'dan köprüye. Bond öldü.
1:31:44
Mükemmel. Bütün mayýnlarý
temizlediðinizden emin olun ve kýzý bana getirin.

1:31:54
Onu burada istediðinizden emin misiniz?
1:31:57
Bu benim iþim, Bay Gupta.
Seyirci olmasýný severim.


Önceki.
sonraki.