Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:41
Stamper'dan köprüye. Bond öldü.
1:31:44
Mükemmel. Bütün mayýnlarý
temizlediðinizden emin olun ve kýzý bana getirin.

1:31:54
Onu burada istediðinizden emin misiniz?
1:31:57
Bu benim iþim, Bay Gupta.
Seyirci olmasýný severim.

1:32:06
Ah, Bayan Lin. Yoldaþlarýnýz
bize yardým etmek için can aýtyor gibiler,...

1:32:11
...hele ki onurlarýný kurtarmak konusunda.
1:32:14
Hükümetim burada olduðunuzu biliyor.
Sizi arýyorlar.

1:32:18
Bizim radarlarýmýza göre ise durum pek öyle görünmüyor,
sizin Mig'lerinizin

1:32:21
Ýngiliz Filosu'na saldýrmak üzere, tam olarak...
Gupta, kaç dakika?

1:32:26
- Atýþ menziline girmelerine 9 dakika.
- Ve eðer beni arýyor bile olsalar,...

1:32:30
þu anda bir "Stealth" gemideyiz.
1:32:33
Beni göremezler, sizi de,...
1:32:36
...hatta dostunuz, rahmetli Komutan Bond'u bile,...
1:32:39
...Çünkü sanýrým þu an kendisi Güney Çin Denizi'nin derinliklerine doðru gidiyor.
1:32:45
Benim yeni çapacým.
1:32:59
Acýklý.

Önceki.
sonraki.