Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:06
Ah, Bayan Lin. Yoldaþlarýnýz
bize yardým etmek için can aýtyor gibiler,...

1:32:11
...hele ki onurlarýný kurtarmak konusunda.
1:32:14
Hükümetim burada olduðunuzu biliyor.
Sizi arýyorlar.

1:32:18
Bizim radarlarýmýza göre ise durum pek öyle görünmüyor,
sizin Mig'lerinizin

1:32:21
Ýngiliz Filosu'na saldýrmak üzere, tam olarak...
Gupta, kaç dakika?

1:32:26
- Atýþ menziline girmelerine 9 dakika.
- Ve eðer beni arýyor bile olsalar,...

1:32:30
þu anda bir "Stealth" gemideyiz.
1:32:33
Beni göremezler, sizi de,...
1:32:36
...hatta dostunuz, rahmetli Komutan Bond'u bile,...
1:32:39
...Çünkü sanýrým þu an kendisi Güney Çin Denizi'nin derinliklerine doðru gidiyor.
1:32:45
Benim yeni çapacým.
1:32:59
Acýklý.
1:33:04
Neler oluyor?
1:33:07
007'den bir mesaj.
Çin'deki meslektaþým tarafýndan da onaylandý.

1:33:12
Filoya bildirin, görünmez bir gemi arasýnlar
-yani enazýndan radarlara görünmeyen.

1:33:17
Düþmanýmýz Çinliler deðil.
Carver her iki tarafý da aptal yerine koyuyor.

1:33:24
Amiral, efendim. Amillikten çok acil bir mesj.
1:33:29
Þuna bakýn.
1:33:32
Radarda herhangi birþey yakaladýnýz mý, çok küçük de olsa? Bir bot? periskop?
1:33:36
- Hayýr, efendim.
- Görünmez gemi mi? Delirmiþ olmalýlar.

1:33:46
Þu an þahit olacaðýnýz þey, Bayan Lin,
sadece bir füze fýrlatýlýþý deðil...

1:33:50
ayný zamanda yeni dünya düzeninin kuruluþu müjdesidir.
1:33:53
Tam olarak 5 dakika sonra,
yani sizinkiler Ýngilizlere saldýrdýktan hemen sonra,

1:33:57
...yaþlý Ýngiltere adýna ben misilleme yapacaðým...

Önceki.
sonraki.